Forside Om Klubben     Bestyrelsen Trænere Kontingent/Hold Info Kampe og resultater Event Kalender     Shop     Markedsplads
  Klik her for at oprette en profil

  Brugernavn
 
  Password
     Glemt login?  

Love og vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ballerup Fodbold Club Lundegården (BFC Lundegården). Foreningen er stiftet 17. august 1971  Dens hjemsted er Ballerup kommune.

§2 Formål
Det er foreningens formål at tilbyde fodbold og anden idrætslig udfoldelse for at give med-lemmerne gode muligheder for at udvikle sig og at foreningen under ansvar for fællesska-bet og klubbens sociale liv,  udvikler medlemmernes evne og lyst til at engagerer sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

§3 Medlemskaber
Foreningen er medlem af  Dansk Boldspil Union Sjælland, Sjællands Boldspils Union og er undergivet disses love og bestemmelser, samt er samarbejdspartner med FC Nordsjæl-land.

§4 Optagelse af medlemmer
Alle kan optages som aktivt eller passivt medlem. Indmeldelse skal ske på http://www.bfcl.dk/. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på general-forsamlingen ved kvalificeret flertal på 2/3.

§5 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet ind-betales ½-årligt forud på http://www.bfcl.dk/. Æresmedlemmer og trænere er kontingent-frie. Gældende kontingentsatser fremgår afhttp://www.bfcl.dk/. Der opkræves et indmeldelsesgebyr samt et gebyr ved for sen indbetaling.

§6 Udmeldelse/Eksklusion
Stk. 1: Udmeldelse skal ske på mail@bfcl.dk med virkning pr. 31. januar eller 31. juli.
Stk. 2: Er et medlem i kontingentrestance udover 1 måned kan bestyrelsen med 8 dages varsel ekskludere medlemmet. Ingen der er udelukket på grund af restance, kan optages som medlem i foreningen før vedkommende har betalt sin gæld.
Stk.3: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold indtræffer. Medlemmet skal være skriftligt orienteret om eksklusionen og skal have mulighed for at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen inden 1 uge, og kan kræve spørgsmålet afgjort til den først-kommende generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at forsvare sig. Eksklusionen kan herefter afgøres ved kvalificeret flertal på 2/3, og det ekskluderede medlem kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender med de ind-skrænkninger disse love foreskriver. Den ordinære generalforsamling afholdes på en hverdagsaften i marts og varsles mindst 3 uger før ved opslag på http://www.bfcl.dk/ og på mail til foreningens medlemmer.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før på mail@bfcl.dk.
Man skal være medlem i mindst 3 måneder samt være fyldt 16 år før stemmeret opnås. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres ved forældre/værge, som repræsenteres med én stemme pr. barn. Stemme kan kun angives ved personligt fremmøde. Medlemmer der er i restance kan ikke deltage på generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

§8 Dagsorden
Valg af dirigent
Formandens beretning
Bestyrelsen forelægger årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forelægger årsbudget
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år.
Valg af næstformand
Kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.
Herudover skal der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, disse vælges for ét år ad gan-gen.
Bestyrelsen sidder 2 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Børneformand, ungdomsformand, samt seniorformand er den del af bestyrelsen og er udover de øvrige bestyrelsesmedlemmer
Formand og kasserer skal være myndige.

§9 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder mødet. Generalforsamlingens beslut-ninger træffes ved simpelt flertal (jf. dog § 6, § 14 og § 15). På begæring fra mindst et medlem, skal valg og afstemning foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol og referat optages af bestyrelsen. Formandens beretning optages til afstem-ning. Opnås der ikke flertal for beretningen, slutter generalforsamlingen og bestyrelsen må indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkal-des, når mindst 1/4 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrel-sen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter be-gæringsfremsættelse. Begæringen skal indeholde oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og dagsorden følger bestemmelserne i §7 og §8.

§11 Bestyrelsen
Stk. 1: BFC Lundegården tegnes af bestyrelsen, som enten er medlem eller forældre til et medlem i foreningen.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 medlemmer
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formanden som kassereren. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
Stk. 3: Bestyrelsen har det økonomiske og administrative hovedansvar for foreningens drift og ledelse. For foreningens forpligtelser og gæld hæftes kun med klubbens formue. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen (jf. §8), og valgbare er alle over 18 år, der ikke er i kontingentrestance eller på anden måde i gæld til foreningen.
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter principper for den daglige drift og ansætter en direktion til at udføre dette, hvis der er behov.

§12 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. marts afgive drifts-regnskab og status til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§13 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning

§14 Ændring af love
Ændring af foreningens love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

§15 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt eks-traordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ¾ flertal. I tilfælde af foreningens opløsning, skal en eventuel formue overgå til Ballerup Kommune.

Senest godkendt på generalforsamlingen den 30.marts 2016.

Download i pdf-format her...